Tekstvak: Milly fan ‘e Rispinge
Milly

· moeder Famke fan ‘e Rispinge

· vader Glaslyn Wil

· kleur zwart-wit

· rank en slank, pittig karakter

· sport: schapendrijven

· 2007 eerste nest 5 pups

Geboortejaar 2003 - 11 september

dame

2008, mooie attente blik
foto José Vleeming

2008, bij de Holtinger kudde met Ruby en Zoey,
foto José Vleeming

Contact:

Telefoon: 0518 471228

 

info@fanerispinge.nl

www.fanerispinge.nl

Fan ‘e Rispinge
Border Collies & Laekense Herders

Milly’s vader Glaslyn Wil
foto Tjitse Terpstra

 

foto José Vleeming