Tekstvak: Bess fan e Rispinge
Bess

Bess en Sally fan e Rispinge
fotos Gerda Atema

Telefoon: 0518 471228

 

info@fanerispinge.nl

www.fanerispinge.nl

Fan e Rispinge
Border Collies & Laekense Herders

Contact:

Ghillian fan e Rispinge en Bess
die olijke staart zit in de familie