Tekstvak: Famke fan e Rispinge
Famke

 moeder Roosje fan e Rispinge

 vader Scotty fan e Rispinge

 kleur zwart-wit

 hangende oren

 goed werkvermogen

 1998 eerste nest 9 pups

 1999 tweede nest 4 pups

 2001 derde nest 7 pups

 2003 vierde nest 8 pups

 

Geboortejaar 1996 - 25 juni

dame

Contact:

Telefoon: 0518 471228

 

info@fanerispinge.nl

www.fanerispinge.nl

Fan e Rispinge
Border Collies & Laekense Herders

Famkes vierde en laatste nest, Milly zet nu de lijn voort