Tekstvak: Ghillian fan ‘e Rispinge
Ghillian

· moeder Berina fan ‘e Rispinge

· vader Xantho van ‘t hof ter beuken

· kleur zwart-wit

· goed werkvermogen, super gehoorzaam

· sport: schapendrijven, promotieklasse (2006 startlicentie)

· 2006 eerste nest 9 pups

Geboortejaar 2003 - 25 juni

dame

Sneeuwpret, v.l.n.r. Napkin fan ‘e Rispinge, Milly fan ‘e Rispinge, Shela Shepherd’s Dream, Ghillian

 ^ 2007
Ghillian met dochters Zoey en Ruby fan ‘e  Rispinge

Contact:

Telefoon: 0518 471228

 

info@fanerispinge.nl

www.fanerispinge.nl

Fan ‘e Rispinge
Border Collies & Laekense Herders

Vader Xantho van ‘t hof ter beuken

 ^ 2008 aan het werk bij de Holtinger kudde
foto José Vleeming

 ^ 2008, Ruby, Ghillian en Zoey werkend bij de Holtinger kudde
foto José Vleeming